ALGEMENE VOORWAARDEN SOB DE ZANDLOPER 2021

1.      Artikel 1: Algemene begripsbepaling

 • SOB De Zandloper: Studie Ontwikkeling Begeleiding De Zandloper, met handelsnaam SOB De Zandloper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr.: 78251389
 • De Contractant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie SOB De Zandloper een Overeenkomst sluit. In de regel: de ouder(s)/verzorger(s) van de Leerling.
 • De Leerling: ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van SOB De Zandloper wordt ingeschreven.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst inzake de levering van diensten die tussen SOB De Zandloper en de Contractant tot stand komt.
 • Compensatiedag: een dag, met de bijbehorende kosten, die op een ander moment kan worden ingezet dan als overeengekomen in de betreffende Overeenkomst.

2.      Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en bovendien door ondertekening van de Overeenkomst.
 • Een overeenkomst wordt voor minimaal één maand gesloten, tenzij anders bepaald, en uiterlijk tot opzegging.
 • Eventuele (factuur)klachten kunnen per mail ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.
 • Contractant staat er voor in dat in verband met de Overeenkomst alle door SOB De Zandloper gevraagde informatie volledig en naar waarheid is verstrekt.

3.      Artikel 3: Beëindiging Overeenkomst

 • Beëindiging van een Overeenkomst geschiedt uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per post.
 • Beëindiging geschiedt uiterlijk één maand voor het einde van de contractperiode.
 • Beëindiging van een Overeenkomst geschiedt, indien niet anders overeengekomen, voor de eerste dag van de maand of voor de vijftiende dag van de maand. Beëindiging van een Overeenkomst geschiedt in ieder geval per e-mail.
 • De opzegtermijn is ook van toepassing bij wijziging van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maand.
 • SOB De Zandloper behoudt zich het recht voor om eenzijdig een Overeenkomst te beëindigen.

4.      Artikel 4: Afmelden en annuleren

 • Afmelden voor dezelfde dag in verband met ziekte kan voor 10:00 uur per e-mail (sobdezandloper@gmail.com) of via WhatsApp SOB De Zandloper. De Leerling ontvangt een Compensatiedag.
 • Wordt absentie door ziekte niet tijdig doorgegeven dan hoeft de Leerling geen Compensatiedag te worden geboden door SOB De Zandloper.
 • Als de Leerling om andere redenen dan ziekte niet in staat is om aanwezig te zijn bij op een huiswerkbegeleidingsdag, dan meldt de Leerling en/of Contractant dat minimaal 24 uur van te voren aan SOB De Zandloper. De Leerling ontvangt bij tijdige melding hiervoor een Compensatiedag.
 • Het wisselen van dagen en het innen van Compensatiedagen wordt door de Leerling en/of Contractant minimaal 24 uur van te voren doorgegeven.
 • Compensatiedagen worden binnen 2 weken na verstrekking ervan ingepland. Maakt de leerling binnen 2 weken geen gebruik van de Compensatiedag dan vervalt de betreffende Compensatiedag.

5.      Artikel 5: Tarieven en betaling

 • De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende Tarieven vermeld op het inschrijfformulier of conform de ondertekende offerte.
 • Omdat onderwijs diensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen btw verschuldigd.
 • De Contractant is aan SOB De Zandloper het tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd.
 • De kosten voor de inschrijving worden in rekening gebracht op de eerste factuur.
 • Het opmaken van de factuur geschiedt voor aanvang van de eerste huiswerkbegeleidingsdag. Aansluitend daarop ontvangt de Contractant een bericht van incasso. Betaling geschiedt altijd per iDEAL.
 • Indien contractant in gebreke blijft en SOB De Zandloper overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Contractant.
 • Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan SOB DE Zandloper kenbaar te worden gemaakt per mail, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
 • Als de Leerling minder dan een hele maand een dienst met een vast maand tarief bij SOB De Zandloper afneemt, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht.
 • Indien de Contractant tijdens of na het intakegesprek aangeeft de leerling niet te willen laten starten bij SOB De Zandloper, dan zijn geen kosten verschuldigd.
 • De voor huiswerkbegeleiding geldende Tarieven zijn gebaseerd op 40 reguliere schoolweken (exclusief vakantie weken en vrije dagen), verdeeld over elf maandelijkse termijnen van september tot en met juli.
 • SOB De Zandloper geeft een korting op huiswerkbegeleiding op een tweede, derde of vierde kind uit hetzelfde gezin. De korting is 5% op de gehele factuur, c.q. facturen.

6.      Artikel 6: Openingstijden, vakanties en feestdagen

 • De openingstijden worden vermeld op www.sobdezandloper.nl.
 • Vakanties en feestdagen:
  • in de kleine vakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en/of meivakantie ) is SOB De Zandloper bij voldoende animo enkele dagen open. Dit is een extra service waar het overeengekomen de Leerling gratis gebruik van kan maken. Indien een ingeroosterde dag op een van deze feestdagen valt, kan hiervoor, binnen twee maanden, een Compensatiedag worden ingezet. Dit is niet van toepassing op feestdagen die in de schoolvakanties vallen.
  • Afhankelijk van de Overeenkomst is de Leerling 1, 2 of 3 dagen welkom in de vakanties. Indien de Overeenkomst voor meer dan 3 dagen is afgesloten, geldt er een maximum van 3 huiswerkbegeleidingsdagen per vakantieweek.
  • De volgende feestdagen is SOB De Zandloper gesloten: Nieuwjaarsdag; Tweede Paasdag; Koningsdag; Hemelvaartsdag; Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Hier kan geen compensatiedag voor worden ingezet.
 • De facturatie loopt in alle gevallen door. In de vakantieweken kan SOB De Zandloper van tevoren aan de Contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden en dagen hanteren.
 • Gedurende zomervakanties is SOB De Zandloper gesloten voor gewone huiswerkbegeleiding. SOB De Zandloper gaat zonder tegenbericht ervan uit dat de Leerling blijft bij SOB De Zandloper.

7.      Artikel 7: Persoonlijke gegevens en geheimhouding

 • De contractant is –ter bewerkstelliging van de facturatie- verplicht vóór de ingangsdatum van een Overeenkomst SOB De Zandloper te voorzien van zijn of haar contactgegevens, waarbij in ieder geval een e-mailadres en telefoonnummer worden meegeleverd.
 • Persoonsgegevens worden door SOB De Zandloper zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de noodzakelijke medewerkers van SOB De Zandloper. Gegevens in handen van SOB De Zandloper over de Leerling kunnen –enkel indien nodig- met de docent en/of mentor van de Leerling op zijn of haar school worden gedeeld, uitsluitend ná toestemming van de Contractant.
 • De Contractant en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie van de over hen opgenomen gegevens.
 • Door de Leerling in vertrouwen aan SOB De Zandloper of één van haar medewerkers beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouder(s)/verzorger(s) en/of de Contractant, tenzij SOB De Zandloper dit in het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokken op het spel staat. Dit ter beoordeling van SOB De Zandloper.

8.      Artikel 8: Intellectueel eigendom

 • Alle door SOB De Zandloper geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten enzovoort blijven intellectueel eigendom van SOB De Zandloper. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer:
  • uitdrukkelijk de naam SOB De Zandloper vermeld wordt;
  • SOB De Zandloper uitdrukkelijk toestemming geeft ,en;
  • de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

9.      Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • SOB De Zandloper is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan SOB De Zandloper, aan de Langeleegte 16a, te Veendam.
 • Voor de begeleiding en de leerlingadministratie is SOB De Zandloper afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is SOB De Zandloper hiervoor, en voor het dien ten gevolge niet wel slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 • SOB De Zandloper biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor eventuele tegenvallende resultaten. SOB De Zandloper verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van afgenomen diensten pakket.
 • SOB De Zandloper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat SOB De Zandloper is uitgegaan van door of namens de Contractant verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van SOB De Zandloper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • SOB De Zandloper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. SOB De Zandloper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SOB De Zandloper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SOB De Zandloper toegerekend kunnen worden en redelijke koste, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SOB De Zandloper of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • De Contractant vrijwaart SOB De Zandloper voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SOB De Zandloper toerekenbaar is. Indien SOB De Zandloper uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractant gehouden SOB De Zandloper zowel buiten als in recht bij te staat en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Contractant in gebreke blijven in het nemen van de adequate maatregelen, dan is SOB De Zandloper, zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SOB De Zandloper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Contractant.

10. Artikel 10: Gedragscode

 • De Leerling houdt zich aan de huisregels en afspraken zoals opgesteld door SOB De Zandloper.
 • Bij niet naleving van de door SOB De Zandloper opgestelde gedragscode of anderszins gemaakte afspraken kan de Leerling worden geschorst in die zin dat de Leerling de toegang tot de vestiging van SOB De Zandloper kan worden ontzegd.
 • Bij schorsing van een Leerling kan SOB De Zandloper elke dienst als overeengekomen in de Overeenkomst aan de Leerling opschorten voor een periode van maximaal zeven dagen.
 • De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan:
  • de huisregels en afspraken van SOB De Zandloper;
  • indien sprake is van aanhoudend, storend of fysiek bedreigend gedrag
  • indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij de vestiging van SOB De Zandloper, aan de Langeleegte 16a, te Veendam.
 • De in 10.3 genoemde redenen voor schorsing door SOB De Zandloper vindt plaats onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling.
 • De aanleiding voor schorsing van een Leerling is immer ter beoordeling van SOB De Zandloper.
 • SOB De Zandloper is verplicht om bij schorsing het specifiek benoemd gedrag waarvoor de Leerling geschorst is, schriftelijk naar Contractant te communiceren.
 • Bij schorsing van een Leerling wordt Leerling door SOB De Zandloper al dan niet direct verwijderd uit de vestiging van SOB De Zandloper.
 • Enige vorm van schorsing leidt niet tot een schorsende werking van de betalingsverplichtingen of anderszins naleving van de Overeenkomst door de Contractant.
 • SOB De Zandloper is vrij om een Overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien bij een schorsing de Leerling, de Contractant en SOB De Zandloper niet kunnen komen tot afspraken ter voorkoming van de aanleiding van de schorsing in de toekomst.

11. Artikel 11: Opschorting, ontbinding en tussentijds opzeggen

 • SOB De Zandloper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, indien:
  • de Contractant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst SOB De Zandloper ter kennis is gekomen dat sprake is van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of;
 • Voorts is SOB De Zandloper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SOB De Zandloper kan worden gevergd. Onder deze omstandigheden valt uitdrukkelijk het vertonen van wangedrag door Leerling zoals bedoeld in artikel 10.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SOB De Zandloper op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien SOB De Zandloper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de Overeenkomst.
 • Indien SOB de Zandloper tot opschorting of ontbinding overgaat, is SOB De Zandloper op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is SOB De Zandloper gerechtig tot het eisen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Contractant de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming een ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt, dan is SOB De Zandloper gerechtigd de Overeenkomst ter stonden met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • In geval van liquidatie van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging indienen voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SOB De Zandloper vrij om de Overeenkomst ter stonden met directe ingang op te zeggen, dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SOB De Zandloper op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12. Artikel 12: Overmacht

 • SOB De Zandloper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de weten jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SOB De Zandloper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOB De Zandloper niet instaat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SOB De Zandloper of van derden daaronder begrepen. SOB De Zandloper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt, nadat SOB De Zandloper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • SOB De Zandloper kan, gedurende periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel SOB De Zandloper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomst, is SOB De Zandloper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

13. Artikel 13: Wijzigingen

 • Deze leveringsvoorwaarden, de Tarieven en de openingstijden kunnen in de toekomst wijzigen.
 • Het tarief mag gedurende de looptijd van het Abonnement jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar of aan het begin van een nieuw kalenderjaar worden geïndexeerd door SOB De Zandloper.

14. Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

PRIVACYVERKLARING

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan SOB De Zandloper, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Verantwoordelijke

SOB De Zandloper gevestigd aan Langeleegte 16a, 9646 BA Veendam, 06-13724998, sobdezandloper@gmail.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

De volgende gegevens hebben wij nodig:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum leerling
 • geslacht leerling
 • school leerling
 • klas/niveau leerling
 • bankgegevens

Het kan zijn dat we onderstaande gegevens ook nodig hebben. Dit is afhankelijk van de begeleiding. De wettelijk vertegenwoordiger dient voor onderstaande gegevens toestemming te geven. Als de leerling 16 jaar of ouder is dan kan hij/zij zelf toestemming geven.

 • contactgegevens (naam, e-mail of telefoonnummer) mentor
 • gegevens om toegang te krijgen tot schoolrooster en cijfers
 • gegevens over de gezondheid (deze worden verwijderd zodra de begeleiding stopt)

Voor welk doel hebben we de gegevens nodig?

 • informatieverstrekking;
 • aan- en afmelding diensten;
 • administratieve afhandeling;
 • communicatie en overleg;
 • niveaubepaling;
 • dossiervorming (o.a. verslagen, testen etc.);
 • personeelsadministratie;
 • salarisadministratie;
 • aanlevering van goederen en diensten;
 • overmaking van gelden;
 • facturering.

Gegevensverstrekking aan derden

We delen de gegevens alleen met de wettelijk vertegenwoordiger. Als de leerling of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven, delen we de gegevens met de mentor van de leerling.

Soms hebben we een wettelijke verplichting om gegevens te delen. De belastingdienst wil bijvoorbeeld inzicht in onze facturatie.

Als er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zullen wij de gegevens met een derde partij delen. Wilt u niet dat wij gegevens delen met andere partijen dan kunt u bezwaar maken bij ons. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen, kunnen we helaas uw bezwaar niet honoreren.

Bewaartermijn

SOB De Zandloper bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Alle gegevens die we verzamelen van de leerling bewaren we 7 jaar na uitschrijving. Als de leerling nog een keer bij ons terugkomt voor huiswerkbegeleiding of bijles, kunnen we zien wie hij/zij is en wat hij /zij al geleerd heeft bij ons.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van de gegevens heeft SOB De Zandloper passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Gegevens zien, wijzigen of verwijderen

Wilt u uw gegevens in ons systeem zien, wijzigen of verwijderen, een kopie van de gegevens of bezwaar maken? Neem contact met ons op.

Wij kunnen de gegevens niet verwijderen als:

 • De leerling nog een dienst bij ons afneemt;
 • Als de facturen nog niet betaald zijn;
 • Er problemen zijn geweest met het gedrag op onze locatie of met één van onze van onze leerlingen, begeleiders of medewerkers.